Dufan Virtual Race ∙ Walking Running Cycling – 2020    382